Obchodní podmínky a reklamace

Obchodní podmínky:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatel eshopu:

Jan Mareček,
Puškinova 337/2,
79001 Jeseník
IČO: 75934159
info@alternativnitruhlarstvi.cz
tel.: +420 605 710 059
provozovatel je plátce DPH

1.1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Smluvní vztahy se řídí platnými normami práva České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://eshop.alternativnitruhlarstvi.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky (dále jen „OP“) se nevztahují na případy, kdy objednávajícím a kupujícím je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Od znění OP je možné se odchýlit zvláštním písemným ujednáním v kupní smlouvě. Taková zvláštní ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění OP. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY KE ZBOŽÍ

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.2. Objednání zboží provádí kupující vyplněním objednávkového formuláře (dále jen jako „objednávka“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávka obsahuje zejména informace o:

2.3. Kupující je povinen a je mu umožněno před odesláním objednávky zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po této kontrole a odeslání objednávky jsou již údaje uvedené v objednávce prodávajícím považovány za správné. Kupující obdrží od prodávajícího po obdržení objednávky potvrzení doručení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském rozhraní, v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní.

2.4. Doručením přijetí objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

2.5. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující bere na vědomí ustanovení § 1837 NOZ, podle kterého nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.2. Pokud se nejedná o výše upravený případ (viz čl. 3.1.) nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy podle obecně závazných předpisů odstoupit, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat buď na adresu sídla prodávajícího (Jan Mareček, Puškinova 337/2, 79001, Jeseník) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@alternativnitruhlarstvi.cz

3.3. V důsledku odstoupení od kupní smlouvy podle 3.2. se kupní smlouva ruší a to od samého počátku. Kupující je povinen prodávajícímu vrátit zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijal do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn rovněž vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím nebo je vrátit podle svého uvážení i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li takovým postupem kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu tento vrátí zboží, nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náhradu škody na vráceném zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byly peněžní prostředky odeslány, nebo na jiný účet za tímto účelem určený kupujícím.

3.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva k tomuto daru mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ke zboží, se kterým je dar spojen, ze strany kupujícího, pozbývá současně účinnosti i darovací smlouva ohledně takového dárku a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující je oprávněn zvolit způsob placení ceny za zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží a to z následujících možností:

4.2. Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Formu dodání a tím i jeho cenu zvolí kupující. Přepravné a balné je zdarma nad nákup 5000 Kč s dph, pouze však na 1 balík, který nepřesáhne 25 kg.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení OP o povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem. U hotovostní platby a u platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu za tímto účlem oznámil prodávající. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

4.5. V případě poskytnutí slevy bere kupující na vědomí, že jednotlivé slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. Pokud má kupující věrnostní procentuální slevu na nákup, je mu tato sleva automaticky odečtena při každém nákupu provedeném pod jeho registrací. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

4.6. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad, který bude doručen současně s dodávkou zboží.

4.7. Kupní smlouva je včtně OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem. O tom, že prodávající předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je kupující informován e-mailem či sms.

5.3. Jestliže se jedná o zboží, které není dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení může být provedeno i formou elektronické komunikace (e-mail). Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5.4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ). Pokud se vada zboží projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a pokud takového ujednání není, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.3. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, pokud byl vydán.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@alternativnitruhlarstvi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

7.3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského úču. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku OP není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4. V souladu s obecně závaznými předpisy je prodávající oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zavazuje se své osobní údaje bezodkladně při změnách aktualizovat. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.6. Pokud kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má v takovém případě právo v souladu s obecně závaznými předpisy za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, obchodních sdělení nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, pokud si tuto možnost zaškrtne při objednávání, nebo se přihlásí do odběru novinek. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. Pokud je možné provést nákup na webové stránce a závazky prodávajícího z kupní smlouvy splnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je kupující oprávněn takový souhlas kdykoliv odvolat.

8.2. Kupujícímu může být doručováno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském úču či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak prodávající a kupující výslovně sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Pokud je některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Změny OP lze činit způsobem uvedeným výše v těchto OP.

10.3. Prodávající považuje za vhodné upozornit kupující na skutečnost, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a nezaručuje věcnou správnost obsahu těchto stránek.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa kancelář, sídlo, provozovna: Puškinova 337/2, Jeseník 79001

Adresa elektronické pošty: info@alternativnitruhlarstvi.cz
Jan Mareček: +420 605 710 059